Pomoc prawna

Rzecznik Praw Obywatelskich

jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.
­
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 – 090 Warszawa
tel. 22 55 17 700
fax 22 82 76 453
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl
­


Rzecznik Praw Dziecka

zajmuje się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.
­
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 22 696 55 50
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl
­

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.
­
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
tel. 22 828 10 08
fax 22 556 44 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
www.hfhrpol.waw.pl

Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektor Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy
­
Biuro Głownego Inspektora Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
V piętro, pokój numer 501
tel. 22 420 34 57, 22 420 34 55
e-mail: kancelaria@gip.pl
www.pip.gov.pl
­
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7
71-663 Szczecin
tel. sekretariat 91 431 19 30
tel. kancelaria 91 431 19 31
fax 91 431 19 32
porady prawne 91 431 19 29
e-mail: porady@szczecin.oip.pl
www.szczecin.oip.pl
­

Centrum Praw Kobiet

pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
­
ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
tel. 22 622-25-17,
tel./fax 22 652-01-17
e-mail: temida@cpk.org.pl
www.cpk.org.pl
­

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych zawiera – aktualizowane na bieżąco – opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

www.isap.gov.pl