Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego
w Łobzie z  dnia 20 grudnia 2016r.  Adm-021-19/2016


REGULAMIN
bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w  Sądzie Rejonowym
w Sądzie Rejonowym w Łobzie

§ 1

Osoby wchodzące na teren obiektu Sądu Rejonowego w Łobzie zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu przy użyciu detektora, służącego do wykrywania metali lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

§ 2

1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca na terenie obiektu sądowego posiadająca wezwanie sądowe jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, służba ochrony obiektu zobowiązana jest do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.
2. W przypadku stwierdzenia, że osoba wezwana do sądu jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,  służba ochrony obiektu zobowiązana jest przekazać informacje o zaistniałym fakcie do właściwego wydziału, a o dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje przewodniczący wydziału.
3. Osoby wchodzące do obiektu sądowego niewezwane przez Sąd i podejrzane, że są pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego mają zakaz wstępu, a w przypadku zakwestionowania tej oceny, przeprowadza się stosowne badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

§ 3

Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące, podlegają kontroli przez służby ochrony obiektu, w sposób wizualny lub przy użyciu innych dostępnych środków.

§ 4

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1-3 zwolnieni są sędziowie, pracownicy: resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służby ochrony państwa, prokuratorzy, ławnicy, adwokaci, radcy prawni, korzystający z wejść służbowych po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.

§ 5

Bagaż osób wchodzących wymienionych w § 4 nie podlega kontroli, chyba że zachodzi podejrzenie wnoszenia przedmiotów, narzędzi i materiałów uznanych za niebezpieczne.

§ 6

1. Zabrania się wnoszenia na teren Sądu broni i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego /nie dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych/, materiałów wybuchowych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków, alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.
2. Osoby posiadające przedmioty określone w § 6 ust. 1 nie będą wpuszczone do budynku Sądu, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie do depozytu, na czas pobytu osoby w Sądzie, środków przymusu bezpośredniego oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.
3. Zakaz określony w § 6 ust. 1 nie dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych.

§ 7

Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzą na teren obiektu  sądowego w godzinach urzędowania Sądu wejściem dla interesantów po okazaniu „legitymacji prasowej” i poddaniu się kontroli określonej w §1-3. Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody Prezesa właściwego Sądu.

§ 8

Obecność przedstawicieli mediów na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, możliwa jest tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.

§ 9

1. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służby ochrony obiektu, kiedy wskazują na to względy bezpieczeństwa.
2. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu zastrzega sobie prawo wprowadzenia systemu przepustek.

§ 10

W szczególnych przypadkach wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą prawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy bezpieczeństwa, w których mogą poruszać się tylko: służby ochrony obiektu oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

§ 11

1. Osoby, zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie obiektów sądowych, winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego.
2. Wyżej wymienieni winni być również umieszczeni na wykazach, które firma ma obowiązek dostarczyć Oddziałowi Gospodarczemu Sądu Okręgowego w Szczecinie przed rozpoczęciem prac.

§ 12

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektu sądowego, jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa Sądu.

§ 13

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie Sądu Rejonowego w Łobzie.

§ 14

Zabrania się prowadzenia na terenie obiektu Sądu Rejonowego w Łobzie działalności handlowej (w tym akwizycji) bez pisemnej zgody Prezesa właściwego Sądu.

§ 15

Osoby przebywające (jak i osoby wchodzące) na terenie obiektów sądowych zobowiązane są do zachowania należytej powagi (w tym odpowiedni strój), spokoju, ciszy i porządku obowiązującego w sądzie.

§ 16

Na polecenie przewodniczącego składu orzekającego osoby wezwane uczestniczące w rozprawach zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk /w tym telefony komórkowe/.

§ 17

W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających w budynku sądowym oraz zachowania powagi sądu zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących/przewodników/, z których korzystają osoby niewidome.

§ 18

W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu służba ochrony obiektu ma prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować niezbędne środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania jednocześnie z tym dniem tracą moc wcześniej wydane zarządzenia w przedmiotowej sprawie.